Prüfung mit umhüllter Elektrode A (sauer umhüllt), RA (rutilsauer umhüllt), RB (rutilbasisch umhüllt), RC (rutilzelluloseumhüllt), RR (dick rutilumhüllt), R (rutilumhüllt) (jeweils oder):
Geltungsbereich A, RA, RB, RC, RR, R